0
Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng
CÁ CAM - 5 MIẾNG
135.000 ₫
Bao gồm
Số lượng
Món ăn khác
CHEF RECOMMEND
104.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 10%
Chưa bao gồm VAT 10%
Chưa bao gồm VAT 10%
Chưa bao gồm VAT 10%
29.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 10%
Chưa bao gồm VAT 10%
Chưa bao gồm VAT 10%