0
Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng
ĐẬU HỦ VÀ RONG BIỂN TRỘN MÈ
35.000 ₫
Bao gồm
Số lượng
Món ăn khác
62.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 10%
Chưa bao gồm VAT 10%
CHEF RECOMMEND
Chưa bao gồm VAT 10%