0
Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng
ĐẬU HỦ VÀ RONG BIỂN TRỘN MÈ
39.000 ₫
Bao gồm
Số lượng
Món ăn khác
65.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 8%
Chưa bao gồm VAT 8%
CHEF RECOMMEND
100.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 8%