0
Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng
Cuốn kiểu rồng
124.000 ₫
Bao gồm
Số lượng
Món ăn khác
Chưa bao gồm VAT 10%
Chưa bao gồm VAT 10%
Chưa bao gồm VAT 10%
CHEF RECOMMEND
Chưa bao gồm VAT 10%
121.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 10%
Chưa bao gồm VAT 10%
Chưa bao gồm VAT 10%
73.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 10%
CHEF RECOMMEND
Chưa bao gồm VAT 10%
Chưa bao gồm VAT 10%
55.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 10%
147.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 10%
Chưa bao gồm VAT 10%