0
Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng
Cá trích ép trứng - 5 miếng
96.000 ₫
Bao gồm
Số lượng
Món ăn khác
CHEF RECOMMEND
104.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 10%
Chưa bao gồm VAT 10%
Chưa bao gồm VAT 10%
Chưa bao gồm VAT 10%
29.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 10%
Chưa bao gồm VAT 10%
135.000 ₫
Chưa bao gồm VAT 10%